Blogg om äldrevård

Äldrevård, eller äldreomsorg, innebär åtgärder som syftar till att bistå äldre personer med all den hjälp de är i behov av för att klara av att leva sin vardag. Behovet av hjälp kan vara förorsakat av funktionsnedsättningar, sjukdom eller ålderssvaghet. I Sverige är äldrevården framförallt kommunernas ansvar vilket regleras i bland annat Socialtjänstlagen. Anhöriga, privata utförare som arbetar på uppdrag av kommunen, samt personal anställda av kommunen kan utföra arbete inom äldreomsorgen. När anhöriga arbetar med att hjälpa en person är det via en insats som är kommunalt beviljad, och den anhöriga är anställd, dock är detta inte så vanligt då det mesta av anhörigvården sker på ideell basis. Det har blivit mindre vanligt att äldre bor på ett så kallat särskilt boende, ett äldreboende.

Blogg om äldrevård – boende eller hemhjälp?

Idag har det blivit allt ovanligare att äldre bor på äldreboenden. Det har istället blivit mycket vanligare med den så kallade Hemlinjen, där personerna i behov av hjälp bor i sitt eget hem och får det stöd de behöver. För många som är friska och som kan röra sig är detta ett mycket bra alternativ. Dock bidrar det till en ökad risk för ensamhet för de äldre, då de kanske inte träffar andra människor än de som kommer hem till dem för att ge stöd i vardagen. Detta gör att många äldre inte vill bo kvar hemma för att undvika ett utanförskap.

Livslängden stiger i Sverige, vilket gör att andelen äldre som behöver hjälp ökar, och bidrar till ett större behov av äldreomsorg. Ett alternativ till att bo i sin egna bostad kan vara ett så kallat trygghets- eller seniorboende. För att bo i dessa behövs inga biståndsbeslut. I dessa boenden bor man i en egen lägenhet där hela fastigheten är anpassad för de äldres behov. Det finns exempelvis breda dörrar, hiss och avsaknad av trösklar för lättare framkomlighet. Dessa lägenheter kan man söka via bostadsköer när man uppfyller de krav som dessa boenden kräver, oftast ska man ha uppnått en viss ålder.

Att bo på äldreboende

På denna blogg om äldrevård får du reda på allt om äldreboenden. Där bor äldre personen som inte klarar av att bo själva. Förr kallade man denna typ av inrättning för fattighus, eller fattigstuga. Dit fick äldre flytta när de på grund av sjukdom, handikapp eller ålderdom inte klarade av att ta hand om sin egen försörjning, och inte hade anhöriga som kunde stötta dem. Dessa fattighus sköttes av socknarna, vilka på den tiden hade en motsvarande roll som dagens kommuner, men de var samtidigt också kyrkliga församlingar. Äldre som inte placerades i en fattigstuga kunde säljas på en fattigauktion, där människor såldes till lägstbjudande.

Det finns olika typer av äldreboenden där de äldre har mer eller mindre nedsatt funktion. Vanligast är det att den äldre bor där på grund av sjukdom, vilket gör att personen i fråga har svårt att klara av vardagliga sysslor, såsom exempelvis matlagning, inhandling av livsmedel och hushållsvaror, personlig hygien och städning. För att få en plats på ett sådant boende måste ansökan godkännas av kommunens biståndshandläggare. För att en person skall beviljas godkännande för att flytta in på ett särskilt boende krävs det att en skälig levnadsnivå inte nås i det egna hemmet genom hjälp från hemtjänsten. De boenden där personer med demenssjukdom bor kallas för demensboenden.

Blogg om äldrevård - hjälp till äldre

På en blogg om äldrevård får du all information om äldreomsorgen i Sverige. Äldre som bor på ett äldreboende hyr en lägenhet och använder sina egna möbler, detta gör att utbetalning av bostadstillägg görs enligt gällande regler. Omsorg och mat betalas separat, och det finns dygnet runt personal tillgänglig. Kommunen ansvarar för de boendes hälsa upp till sjuksköterskenivå, samt regelbundet gör en distriktsläkare besök.

Familjen kan hälsa på

På de flesta äldreboenden försöker man skapa en miljö som skall kännas så normal som möjligt för de som bor där. I anknytning till denna typ av särskilda boenden finns många gånger samlingspunkter där andra än de boende kan komma för att delta i olika aktiviteter, och äta på restaurang. Familj och barnbarn kan hälsa på för att ge den äldre kärlek och omtanke. Vissa äldreboenden tillåter husdjur på hemmet. Det lockar till aktivitet och glädje, samt är det allmänt känt att äldre mår bättre av att ha djur som sällskap. Dock kan det leda till problem då nästan 15 procent av Sveriges befolkning är pälsallergiker, det försvårar för anhöriga som kan få symptom av allergin när de hälsar på.

Här i denna blogg om äldrevård får du läsa om husdjur som ger de äldre ett ökat välbefinnande. Djurterapi är väldigt populärt i länder som Hollande och USA. För cirka tio år sedan fanns det nästan 10 000 hundvårdsteam rumt om i USA, vilka regelbundet besökte olika sjukhusavdelningar. Dock är det ovanligt i Sverige att använda denna typ av terapi. Då äldre som bor på ett boende ofta upplever ensamhet, och saknar meningsfulla aktiviteter kan djur med sin tillgivenhet och lekfulla sätt bidra till att ge de äldre en positiv känsla. Djuren bidrar till aktivitet och till en känsla av att de äldre får känna sig behövd. Studier visar att på äldreboenden som har husdjur minskar förekomsten av depressioner.

Det finns olika alternativ inom äldrevården

Det har blivit allt ovanligare att äldre bor på äldreboenden, istället har det blivit vanligare med så kallade Hemlinjen, där man får hjälp i sitt eget hem. Eller så kan man välja att bo i sin egna bostad, i ett trygghets- eller seniorboende, där byggnaden och dess faciliteter är anpassade för äldre personer med begränsad rörlighet. På äldreboenden bor oftast de som inte klarar av att ta hand om sig själva i det vardagliga livet. Då medellivslängden i Sverige stiger, ökar behovet av just äldrevård och de resurser som krävs för att kunna hjälpa alla de som inte klarar av sin egen vardag. Husdjur har visat sig ha en positiv påverkan på äldre som bor på hem, de bidrar till välbefinnande och minskad risk för depression.

Barnbarnen kan besöka äldreboendet